👏 คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภก.กฤตภาส กังวานรัตนกุล, ดร.ภญ.ณัฏฐณิชชา กุลธนชัยโรจน์ และ ผศ.ดร.ภญ.สุพรรณิการ์ พรวัฒ…

👏 คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภก.กฤตภาส กังวานรัตนกุล, ดร.ภญ.ณัฏฐณิชชา กุลธนชัยโรจน์ และ ผศ.ดร.ภญ.สุพรรณิการ์ พรวัฒนกวี
อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ

📝 ผลงานวิจัย เรื่อง 𝙃𝙚𝙖𝙡𝙩𝙝-𝙧𝙚𝙡𝙖𝙩𝙚𝙙 𝙦𝙪𝙖𝙡𝙞𝙩𝙮 𝙤𝙛 𝙡𝙞𝙛𝙚 𝙖𝙣𝙙 𝙬𝙞𝙡𝙡𝙞𝙣𝙜𝙣𝙚𝙨𝙨 𝙩𝙤 𝙥𝙖𝙮 𝙢𝙚𝙖𝙨𝙪𝙧𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙖𝙢𝙤𝙣𝙜 𝙥𝙖𝙩𝙞𝙚𝙣𝙩𝙨 𝙤𝙣 𝙬𝙖𝙧𝙛𝙖𝙧𝙞𝙣 𝙞𝙣 𝙏𝙝𝙖𝙞𝙡𝙖𝙣𝙙

📝 เผยแพร่ในวารสาร 𝙅𝙤𝙪𝙧𝙣𝙖𝙡 𝙤𝙛 𝙋𝙝𝙖𝙧𝙢𝙖𝙘𝙚𝙪𝙩𝙞𝙘𝙖𝙡 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙘𝙮 𝙖𝙣𝙙 𝙋𝙧𝙖𝙘𝙩𝙞𝙘𝙚 โดยตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2023 ฉบับที่ 19 หน้า 6775 ที่อยู่ในฐานข้อมูล 𝗦𝗝𝗥 𝗤𝟭 สาขาวิชา 𝙥𝙝𝙖𝙧𝙢𝙖𝙘𝙮
📌 ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://link.springer.com/article/10.1186/s40545-023-00632-2
ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ 👏👏
#RxBuu

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.