👏 คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ภก.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ และ ผศ.ดร.ภญ.อาภา เพชรสัมฤทธิ์ อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาว…

👏 คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ภก.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ และ ผศ.ดร.ภญ.อาภา เพชรสัมฤทธิ์
อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
📝 ผลงานวิจัย เรื่อง 𝙎𝙞𝙢𝙪𝙡𝙩𝙖𝙣𝙚𝙤𝙪𝙨 𝙝𝙞𝙜𝙝-𝙥𝙚𝙧𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙣𝙘𝙚 𝙡𝙞𝙦𝙪𝙞𝙙 𝙘𝙝𝙧𝙤𝙢𝙖𝙩𝙤𝙜𝙧𝙖𝙥𝙝𝙮 𝙙𝙚𝙩𝙚𝙧𝙢𝙞𝙣𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙧𝙚𝙚 𝙖𝙘𝙩𝙞𝙫𝙚 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙤𝙪𝙣𝙙𝙨 𝙞𝙣 𝙨𝙣𝙖𝙠𝙚 𝙛𝙧𝙪𝙞𝙩 𝙥𝙚𝙚𝙡 𝙚𝙭𝙩𝙧𝙖𝙘𝙩𝙨

📝 เผยแพร่ในวารสาร Science, Engineering and Health Studies โดยตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2023 ฉบับที่ 23050005 หน้า 1-7 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q3 สาขาวิชา Pharmacy
📌 ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sehs/article/view/258454
ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ 👏👏
#RxBuu

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.