👏 คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภญ.ธนิกานต์ แสงนิ่ม อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 ที่ได้รับการตีพิมพ…

👏 คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภญ.ธนิกานต์ แสงนิ่ม
อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
📝 ผลงานวิจัย เรื่อง 𝙏𝙝𝙧𝙚𝙚-𝘿𝙞𝙢𝙚𝙣𝙨𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡-𝙋𝙧𝙞𝙣𝙩𝙚𝙙 𝙑𝙤𝙧𝙩𝙚𝙭 𝙏𝙪𝙗𝙚 𝙍𝙚𝙖𝙘𝙩𝙤𝙧 𝙛𝙤𝙧 𝘾𝙤𝙣𝙩𝙞𝙣𝙪𝙤𝙪𝙨 𝙁𝙡𝙤𝙬 𝙎𝙮𝙣𝙩𝙝𝙚𝙨𝙞𝙨 𝙤𝙛 𝙋𝙤𝙡𝙮𝙜𝙡𝙮𝙘𝙤𝙡𝙞𝙘 𝘼𝙘𝙞𝙙 𝙉𝙖𝙣𝙤𝙥𝙖𝙧𝙩𝙞𝙘𝙡𝙚𝙨 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙃𝙞𝙜𝙝 𝙋𝙧𝙤𝙙𝙪𝙘𝙩𝙞𝙫𝙞𝙩𝙮
📝 เผยแพร่ในวารสาร Nanomaterials โดยตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2023 ฉบับที่ 19 หน้า 1-25 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q1 สาขาวิชา Pharmacy
📌 ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mdpi.com/2079-4991/13/19/2679
ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ 👏👏
#RxBuu

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.