👏 คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ภก.บรรณวิชญ์ สภาพทรัพย์ อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 ที่ได้รับการตีพิมพ…

👏 คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ภก.บรรณวิชญ์ สภาพทรัพย์
อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
📝 ผลงานวิจัย เรื่อง The Impact of Omitting 5-FU Bolus From mFOLFOX6 Chemotherapy Regimen on Hematological Adverse Events Among Patients With Metastatic Colorectal Cancer

📝 เผยแพร่ในวารสาร World Journal of Oncology โดยตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2023 ฉบับที่ 5 หน้า 392-400 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q1 สาขาวิชา Pharmacy

📌 ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.wjon.org/index.php/wjon/article/view/1690
ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ 👏👏
#RxBuu

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.