ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 โดยคณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับใน 6 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่ว…

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 โดยคณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับใน 6 โครงการ ดังนี้

1. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ (ส่งแฟ้มผลงาน : Portfolio)
2. โครงการ PRE BUU (ส่งแฟ้มผลงาน : Portfolio)
3. โครงการพัฒนากำลังคนทางเภสัชศาสตร์ เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ (สำหรับผู้สมัครที่เป็นบุตรของร้านขายยาแผนปัจจุบัน และส่งแฟ้มสะสมผลงานไปยังคณะเภสัชศาสตร์)
4. โครงการเพชรตะวันออก
5. โครงการ วมว
6. โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”


– ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบ 1 ได้ที่ http://regservice.buu.ac.th
– รับสมัครออนไลน์ วันที่ 25 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2566

โครงการที่เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 1 มีดังนี้
(โครงการที่ส่งแฟ้มสะสมผลงาน)
1. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ (ส่งแฟ้มผลงาน : Portfolio)
2. โครงการ PRE BUU (ส่งแฟ้มผลงาน : Portfolio)
3. โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา (โครงการช้างเผือก) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ส่งแฟ้มสะสมผลงานแบบเย็บมุม ไปยังคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา)
4. โครงการพัฒนากำลังคนทางเภสัชศาสตร์ เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ (สำหรับผู้สมัครที่เป็นบุตรของร้านขายยาแผนปัจจุบัน และส่งแฟ้มสะสมผลงานไปยังคณะเภสัชศาสตร์)
5. โครงการรับตรง คณะดนตรีและการแสดง (ส่งผลงานทางเว็บไซต์คณะฯ และมีสอบปฏิบัติ)
6. โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) (นำแฟ้มสะสมผลงานแสดงในวันสอบสัมภาษณ์กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี ระยอง)
——————————————————————-
(โครงการที่ไม่ต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน)
7. โครงการเพชรตะวันออก
8. โครงการ MOU
9. โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”
10. โครงการ สอวน.
11. โครงการ วมว.
12. โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์
13. โครงการรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ
14. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี
15. โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว
16. โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตรว วิทยาเขตสระแก้ว
17. โครงการรับบุคคลที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลจาก ม.บูรพา เข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์
18. โครงการรับบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่องและเทียบโอนผลการเรียน

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.