คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภก.ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ลีลากนก อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 📝 ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจั…

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภก.ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ลีลากนก อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳
📝 ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัย เรื่อง Nutritional Support with Omega-3 Fatty Acids in Burn Patients: A Systematic Review with Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials

เผยแพร่ในวารสาร Nutrients โดยตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2022 ฉบับที่ 14 หน้า 2874 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q1 ด้าน Pharmacy
📌 ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://www.mdpi.com/2072-6643/14/14/2874

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.