คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ผศ.ดร.ธนิกานต์ แสงนิ่ม, ภญ.ดร.นปภัช รัตนะชิตธวัช, อ.ดร.กุลธิดา เหลืองประดิษฐ์กุล อาจารย์สั…

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ผศ.ดร.ธนิกานต์ แสงนิ่ม, ภญ.ดร.นปภัช รัตนะชิตธวัช, อ.ดร.กุลธิดา เหลืองประดิษฐ์กุล
อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳

ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
📝 ผลงานวิจัย เรื่อง Development and Evaluation of Ethosomes Loaded with Zingiber zerumbet Linn Rhizome Extract for Antifungal Skin Infection in Deep Layer Skin

📝 เผยแพร่ในวารสาร pharmaceutics โดยตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2022 ฉบับที่ 12 หน้า 1-12 ที่อยู่ในฐานข้อมูล JCR Q1 สาขาวิชา Pharmacy
📌 ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mdpi.com/1999-4923/14/12/2765

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.