ข้อมูลดีๆจาก กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพาครับ

ข้อมูลดีๆจาก กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพาครับ


📣📣📣19 แหล่งสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ วิจัยฉบับเต็ม (FULL TEXT)

1.NU Intellectual Repository มหาวิทยาลัยนเรศวร
website : http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace

2.คลังปัญญาจุฬาฯ (CUIR)
website : https://cuir.car.chula.ac.th/

3.TU Digital Collections มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
website : http://digital.library.tu.ac.th

4.DSPACE มหาวิทยาลัยศิลปากร
website : http://www.graduate.su.ac.th

5.ปริญญานิพนธ์ฉบับเต็มของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.)
website : http://search.swu.ac.th

6.PSU KNOWLEDGE BANK คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
website : https://kb.psu.ac.th/psukb

7. ฐานข้อมูลคลังปัญญา มหาวิทยาลัยพะเยา University of Phayao Digital Collections
website : http://www.updc.clm.up.ac.th

8.ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มธบ. อิเล็กทรอนิกส์ (DPU E-THESES) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
website : https://lib.dpu.ac.th

9.ฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
website : https://urms.stou.ac.th

10.ฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา
website : http://dbsrv.lib.buu.ac.th/buuir/research/

11.ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
website : https://libmode.mju.ac.th/mjudc/

12.คลังข้อมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
website : http://dspace.spu.ac.th/

13.งานวิจัยสถาบันพระปกเกล้า
website : https://www.kpi.ac.th/knowledge/research

14.ศูนย์บริหารงานวิจัยและบรรณสารสนเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
website : https://www.fpo.go.th/eresearch

15.รายชื่อวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ จำแนกตามคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol e-Theses)
website : https://www.li.mahidol.ac.th/mahidol-e-theses/

16.ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
website : http://etheses.aru.ac.th/

17.ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
website : http://grad.vru.ac.th/Database_thesis/thesis/thesis2.php

18.ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
website : http://gs.northbkk.ac.th/thesis.php

19.ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
website : https://gsmis.snru.ac.th/e-thesis/search

Cr.ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.