Photos from Faculty of Pharmacy, Mahidol University.’s post

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการฝึกอบรม เรื่อง “ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการทางเคมี” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ดวงดาว ฉันทศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม ณ ห้อง 202 อาคารเทพรัตน์

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ปิยนุช โรจน์สง่า หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายเคมี) ให้เกียรติกล่าวต้อนรับทีมวิทยากรจาก ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมาร่วมเป็นวิทยากรภาคบรรยายและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีและของเสียจากห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และการประเมินความเสี่ยงในห้องปฏิบัติการ

ข่าวและภาพกิจกรรม https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/news-event-info.php?id=3173

————————–
#เภสัชมหิดล #คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยมหิดล #MahidolUniversity #FacultyofPharmacy #WeMahidol #PharmacyMahidol
.
ติดตามสาระความรู้ด้านการใช้ยา สมุนไพร การดูแลสุขภาพ และข่าวสารของคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ได้ที่เว็บไซต์ https://pharmacy.mahidol.ac.th/

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.