Photos from Faculty of Pharmacy, Mahidol University.’s post

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะกรรมการสวัสดิการคณะเภสัชศาสตร์ จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ประจำปี 2565 ให้แก่บุคลากรของคณะฯ ณ ห้องประชุม 105 อาคารราชรัตน์ โดยมีบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้การตอบรับเข้าร่วมฉีดวัคซีนดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ซึ่งบุคลากรทุกคนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

——————————-
#เภสัชมหิดล #คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยมหิดล #MahidolUniversity #FacultyofPharmacy #PharmacyMahidol
.
ติดตามสาระความรู้ด้านการใช้ยา สมุนไพร การดูแลสุขภาพ และข่าวสารของคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ได้ที่เว็บไซต์ https://pharmacy.mahidol.ac.th/
.
หรือติดต่อหน่วยงานบริการวิชาการ https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/service-unit.php

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.