Photos from Faculty of Pharmacy, Mahidol University.’s post

เภสัชมหิดลได้รับเกียรติเป็น Founding Members ของโครงการ FIP-UNESCO UNITWIN Centre for Excellence

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 19.00 น. รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมการเปิดตัวโครงการ FIP-UNESCO UNITWIN centre for excellence สำหรับภูมิภาค South-East Asia โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง International Pharmaceutical Federation (FIP) กับ UNESCO เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านเภสัชศาสตร์ศึกษา เภสัชปฏิบัติ และการวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ของภูมิภาค ทั้งนี้ เนื่องจากภูมิภาค South-East Asia เป็นที่อยู่ของประชากรเกือบ 700 ล้านคน แต่ยังมีจำนวนเภสัชกรต่อประชากรที่ต่ำกว่าเป้าหมายมาก การเพิ่มกำลังการผลิตเภสัชกรในภูมิภาค รวมไปถึงการพัฒนาทักษะของบัณฑิตเภสัชกรให้ตอบโจทย์ความต้องการของประชากรในภูมิภาคถือเป็นสิ่งเร่งด่วนที่จำเป็นต้องมีการผลักดัน ด้วยเหตุนี้ FIP-UNESCO จึงได้จัดตั้ง FIP-UNESCO UNITWIN centre for excellence สำหรับภูมิภาค South-East Asia เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการแก้ปัญหานี้

ทั้งนี้ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ได้รับเชิญให้สมัครเข้ารับการพิจารณาและได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้ง (founding members) ของ centre for excellence ดังกล่าว โดยคณะฯ เป็นสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ของประเทศไทยเพียงแห่งเดียวที่ได้รับเกียรติในครั้งนี้ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งด้านวิชาการ ความเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของภูมิภาค และการได้รับความยอมรับในระดับนานาชาติของคณะฯ นอกจากนี้ ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของยุทธศาสตร์การทำงานด้านต่างประเทศและการสร้างความเป็นนานาชาติ (Internationalization) ของคณะฯ และ มหาวิทยาลัยมหิดล อีกด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ FIP-UNESCO UNITWIN centre for excellence บนเว็บไซต์ของ International Pharmaceutical Federation
https://www.fip.org/fip-unesco-unitwin-programme

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.