Photos from Faculty of Pharmacy, Mahidol University.’s post

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สุขภาพดีด้วยอาหารฟังก์ชั่น: พัฒนาอาหารฟังก์ชั่นอย่างไรให้ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ” ในส่วนของภาคปฏิบัติ (Workshop) จัดโดยภาควิชาอาหารเคมี ณ ห้องปฏิบัติการ 712 และห้องประเมินทางประสาทสัมผัส คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/activities/3182

—————————
#เภสัชมหิดล #คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยมหิดล #MahidolUniversity #FacultyofPharmacy #PharmacyMahidol
.
ติดตามสาระความรู้ด้านการใช้ยา สมุนไพร การดูแลสุขภาพ และข่าวสารของคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ได้ที่เว็บไซต์ https://pharmacy.mahidol.ac.th/
.
หรือติดต่อหน่วยงานบริการวิชาการ https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/service-unit.php

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.