โดนัทยังมีรู แล้วยูล่ะมีงานรึยังคะ? 🍩 ตำแหน่งงานว่างอัปเดตสัปดาห์นี้ 👉 https://bit.ly/2M5QV7g สำนักงานอธิการบดี – เจ้าหน้าที่บ…


โดนัทยังมีรู แล้วยูล่ะมีงานรึยังคะ? 🍩

ตำแหน่งงานว่างอัปเดตสัปดาห์นี้
👉 https://bit.ly/2M5QV7g

สำนักงานอธิการบดี
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริหารสินทรัพย์ 1 อัตรา
– สถาปนิก กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา
———————————–
คณะกายภาพบำบัด
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติหน้าที่โปรแกรมเมอร์) 1 อัตรา
– พนักงานรักษาความปลอดภัย (งานจราจรและความปลอดภัย ) 1 อัตรา
————————————
คณะพยาบาลศาสตร์
– นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (งานบริการการศึกษา LRC) 1 อัตรา
———————————–
คณะเภสัชศาสตร์
– ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
– วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา
————————————
คณะทันตแพทยศาสตร์
– พนักงานธุรการ 1 อัตรา
– นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
– พนักงานบริการ 1 อัตรา
———————————–
คณะเทคนิคการแพทย์
– พนักงานห้องปฏิบัติการ 1 อัตรา
————————————
คณะวิทยาศาสตร์
– วิศวกรโยธา 1 อัตรา
– นักวิจัย 1 อัตรา
– อาจารย์ 1 อัตรา
– อาจารย์ (การเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ) 1 อัตรา
———————————–
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
– นักวิจัย (งานวิจัยด้านมาลาเรีย) 45 อัตรา
———————————–
คณะสาธารณสุขศาสตร์
– อาจารย์ (ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข) 1 อัตรา
———————————–
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
– พนักงานผ่าและรักษาศพ 1 อัตรา
– ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (งานพยาธิ นิติเวชและบริการโลหิต รับเฉพาะผู้ชาย) 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
– พยาบาล (ปฏิบัติการสวนหัวใจ) 3 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (โรงเรียนแพทย์) 6 อัตรา
– พยาบาล (ส่องกล้องทางเดินอาหาร) 1 อัตรา
– ผู้ช่วยพยาบาล (ส่องกล้องทางเดินอาหาร) 3 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขานุการ ธุรการฝ่ายแพทย์และทันตแพทย์) 1 อัตรา
– นักประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา
– ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม (งานเภสัชกรรม) 5 อัตรา
————————————
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
– พนักงานธุรการ (ปฏิบัติงานวันอังคาร-วันเสาร์) 1 อัตรา
– พนักงานโสตทัศนศึกษา (สาขาโทรทัศน์ทางการแพทย์) 1 อัตรา
– พยาบาล (ช่วยวิจัย) 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่วิจัย (ภาควิชาอายุรศาสตร์) 1 อัตรา
– วิศวกร (ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา
– พนักงานธุรการ (คุณวุฒิปวช. / ปฏิบัติงานเป็นกะ) 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้าหน่วย) 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (Admin) 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขานุการ) 1 อัตรา
– นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 2 อัตรา
– นักสุขศึกษา 1 อัตรา
– นักเทคนิคการแพทย์ (รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น) 1 อัตรา
————————————
บัณฑิตวิทยาลัย
– นักวิชาการศึกษา (งานพัฒนาหลักสูตร) 1 อัตรา
———————————–
วิทยาลัยนานาชาติ
– นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (กลุ่มสาขาวิชาจิตรกรรมและศิลปกรรม) 1 อัตรา
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (การให้บริการและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) 1 อัตรา
———————————–
วิทยาลัยศาสนศึกษา
– ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
———————————–
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
– ช่างเทคนิค 1 อัตรา
– นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
– พนักงานเก็บเงิน (เก็บเงินค่ารักษาพยาบาล) 2 อัตรา
– นักวิชาการเงินและบัญชี (ต้นทุน) 1 อัตรา
———————————–
สถาบันโภชนาการ
– นักปฏิบัติการวิจัย 1 อัตรา
————————————
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
– ครูช่วยสอน 1 อัตรา
————————————
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
– นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี (พญาไท)) 1 อัตรา
————————————

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.