เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 13.00-16.30 น. คณาจารย์ของคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ภ…

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 13.00-16.30 น. คณาจารย์ของคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ศวิตา จิวจินดา สังกัดภาควิชาอาหารเคมี 2) อาจารย์ ดร.ภญ.ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ สังกัดภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ 3) อาจารย์ ดร.ทนพ.เมธี ศรีประพันธ์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา และ 4) อาจารย์ ดร.ภก.วสุ ศุภรัตนสิทธิ ภาควิชาสรีรวิทยา เข้ารับมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับที่ 2 (Mahidol University Professional Standards Framework : MUPSF – Level 2) จากกองบริหารการศึกษา ม.มหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบประกาศนียบัตรดังกล่าวในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอาจารย์ตามกรอบ UKPSF ประเภท Senior Fellow และผู้ผ่านการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ทั้งนี้ มีคณาจารย์ของคณะฯ จำนวน 5 ท่าน ได้รับประกาศนียบัตรผู้ผ่านการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล (MUPSF) ได้แก่ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ศวิตา จิวจินดา สังกัดภาควิชาอาหารเคมี 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งรัก บุญดำ ช่วยบุญ ภาควิชาสรีรวิทยา 3) อาจารย์ ดร.ภญ.ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ สังกัดภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ 4) อาจารย์ ดร.ทนพ.เมธี ศรีประพันธ์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา และ 5) อาจารย์ ดร.ภก.วสุ ศุภรัตนสิทธิ ภาควิชาสรีรวิทยา

ข่าวและภาพกิจกรรม https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/activities/3401

———————–
#เภสัชมหิดล #คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยมหิดล #MahidolUniversity #FacultyofPharmacy #WeMahidol #PharmacyMahidol
.
ติดตามสาระความรู้ด้านการใช้ยา สมุนไพร สุขภาพ และข่าวสารของคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ได้ที่เว็บไซต์ https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.