เบื่อแล้วโดนฝน อยากมีตำแหน่งที่โดนใจเธอ 🌧☔️ ตำแหน่งงานว่างอัปเดตสัปดาห์นี้ 👉 https://bit.ly/2M5QV7g สำนักงานอธิการบดี – นิติกร…


เบื่อแล้วโดนฝน อยากมีตำแหน่งที่โดนใจเธอ 🌧☔️

ตำแหน่งงานว่างอัปเดตสัปดาห์นี้
👉 https://bit.ly/2M5QV7g

สำนักงานอธิการบดี
– นิติกร กองกฎหมาย 3 อัตรา
– ผู้อำนวยการกองคลัง 1 อัตรา
– พนักงานรักษาความปลอดภัย (งานจราจรและความปลอดภัย) กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา
– นักวิชาการศึกษา (งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา) กองกิจการนักศึกษา 1 อัตรา
– วิศวกรเครื่องกล (งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร) กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา
– วิศวกร (งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร) กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา
– ช่างเทคนิค (งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร) กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา
– นักวิชาการเงินและบัญชี (งานบริหารและพัฒนาระบบ) กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา
– นักวิชาการสารสนเทศ (งานพัฒนาสื่อผสม) กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา
– นักบริหารความเสี่ยง ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 2 อัตรา
———————————–
คณะทันตแพทยศาสตร์
– นักวิชาการศึกษา (คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา
– พนักงานธุรการ 2 อัตรา
– ผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา
– นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
– พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
– ผู้ช่วยทันตแพทย์ 7 อัตรา
————————————
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
– อาจารย์ 2 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
– พนักงานเปล 14 อัตรา
– ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา
– ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา
– นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา
– ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา
– ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
– ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา
– นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา
– พยาบาล 1 อัตรา
– ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ธุรการหอผู้ป่วย) 5 อัตรา
– เภสัชกร 20 อัตรา
– พยาบาล (Teaching Assistant) 6 อัตรา
– อาจารย์ หลาย อัตรา
– พยาบาล 1 อัตรา
– นักวิชาการสารสนเทศ 2 อัตรา
————————————
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
– พนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส.) 3 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บริหารโครงการวิจัย) 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์.) 1 อัตรา
– พนักงานธุรการ (สมัครสอบขึ้นทะเบียน ) 10 อัตรา
– นักวิชาการเวชสถิติ 1 อัตรา
– นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติงานที่สาขาเวชพันธุศาสตร์) 1 อัตรา
– พนักงานการเงินและบัญชี (แคชเชียร์ ทำงานเป็นกะ) 1 อัตรา
————————————
คณะเภสัชศาสตร์
– ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
– นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
———————————–
คณะวิศวกรรมศาสตร์
– นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
————————————
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
– พนักงานทั่วไป 1 อัตรา
– นักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา
– นักวิจัย (การวิจัยการพัฒนาผลิตทดสอบโปรตีนแอนติบอดี) 1 อัตรา
————————————
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
– นักวิชาการสถิติ 1 อัตรา
———————————–
คณะสัตวแพทยศาสตร์
– ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
– นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
————————————
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
– นักวิชาการเงินและบัญชี (การเงิน) 1 อัตรา
– ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด (พนักงานช่วยเหลือคนไข้) 1 อัตรา
– ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล (พนักงานช่วยเหลือคนไข้) 1 อัตรา
– แพทย์ (วิสัญญีวิทยา หรือสาขาเฉพาะทางอื่นๆ) 2 อัตรา
————————————
วิทยาลัยศาสนศึกษา
– นักวิชาการเงินและบัญชี (งานการคลัง สำนักงานคณบดี วิทยาลัยศาสนศึกษา) 1 อัตรา
————————————
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
– พนักงานธุรการ 14 อัตรา
– ผู้ช่วยพยาบาล 12 อัตรา
– พยาบาล 20 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บริหารสัญญา) 1 อัตรา
– เภสัชกร (งานเภสัชกรรม) 4 อัตรา
————————————
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
– อาจารย์ 1 อัตรา
————————————
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
– อาจารย์ (Master of Arts in Language and Intercultural Communication Program) 1 อัตรา
– อาจารย์ (Master of Arts in Cultural Studies Program (Cultural studies, Sociology, Anthropology, Applied Anthropology)) 1 อัตรา
– นักวิจัย (Center for Documentation and Revitalization of Endangered Languages) 1 อัตรา
– อาจารย์ (Master of Arts in Cultural Studies program (Innovative economy, Digital culture, Educational media, Urban design)) 1 อัตรา
– อาจารย์ (Master of Arts and Doctor of Philosophy in Linguistics Program) 1 อัตรา
————————————
สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา
————————————

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.