อยู่ก็รัก จากก็คิดถึง 🤍💙 พี่ ๆ ผู้เกษียณกำลังจะจากไป ต้องการน้องใหม่มาทดแทน ตำแหน่งงานว่างอัปเดตสัปดาห์นี้ 👉 https://bit.ly/2M5…


อยู่ก็รัก จากก็คิดถึง 🤍💙
พี่ ๆ ผู้เกษียณกำลังจะจากไป ต้องการน้องใหม่มาทดแทน

ตำแหน่งงานว่างอัปเดตสัปดาห์นี้
👉 https://bit.ly/2M5QV7g

สำนักงานอธิการบดี
– นักวิชาการเงินและบัญชี (งานบริหารและพัฒนาระบบ) กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา
– ช่างเทคนิค (งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร) กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา
– พนักงานรักษาความปลอดภัย (งานจราจรและความปลอดภัย) กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา
– พนักงานรักษาความปลอดภัย (งานจราจรและความปลอดภัย) กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา
– นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ประจำอาคารเอนกประสงค์ (MU Digital Gymnasium)) ศูนย์บริหารสินทรัพย์ 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชี ) ศูนย์บริหารสินทรัพย์ 1 อัตรา
– นักวิทยาศาสตร์ (ฝ่ายวิจัยและพัฒนา) โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 1 อัตรา
– นักวิชาการศึกษา (งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย) กองบริหารงานวิจัย 1 อัตรา
———————————–
คณะทันตแพทยศาสตร์
– นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา
– ผู้ช่วยทันตแพทย์ 7 อัตรา
– ผู้ช่วยทันตแพทย์ (สังกัดคลินิกตามประกาศรับสมัครฯ) 11 อัตรา
– ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา
————————————
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
– เภสัชกร 20 อัตรา
– ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา
– ผู้ช่วยพยาบาล (ส่องกล้องทางเดินอาหาร) 3 อัตรา
– พยาบาล (ส่องกล้องทางเดินอาหาร) 2 อัตรา
– พยาบาล 20 อัตรา
– ผู้ช่วยพยาบาล 20 อัตรา
– ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา
– นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
– นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
– ช่างเทคนิค (PROJECT) 2 อัตรา
– นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา
– ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา
– ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา
– วิศวกรเครื่องกล (งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา
– นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ (งานพัฒนาคุณภาพและจัดการความเสี่ยง) 2 อัตรา
– พนักงานทั่วไป 1 อัตรา
– พยาบาล (ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย) 1 อัตรา
———————————–
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หน่วยพัฒนาคุณภาพ) 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หน่วยสอบทานทรัพยากรสุขภาพ) 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หน่วยบริหารข้อมูลกลาง) 1 อัตรา
– พนักงานธุรการ (พัสดุ) 1 อัตรา
– นักวิทยาศาสตร์ (คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา
– พนักงานธุรการ (สาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก) 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่วิจัย (ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธค์ปิดิคส์และกายภาพบำบัด) 2 อัตรา
– พนักงานธุรการ (คุณวุฒิปวช. / ปฏิบัติงานเป็นกะ) 1 อัตรา
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา
– พยาบาล 20 อัตรา
– ผู้ช่วยพยาบาล 20 อัตรา
– พนักงานธุรการ (เลขานุการสาขา) 1 อัตรา
– วิศวกร 2 อัตรา
– พนักงานธุรการ (call center / ทำงานเป็นกะ) 1 อัตรา
– นักทรัพยากรบุคคล (งานสร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาบุคลากร) 2 อัตรา
– พนักงานทั่วไป (งานอาคารสถานที่) 2 อัตรา
– นักวิจัย (ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านโรคเบาหวานและโรคอ้วน-ศิริราช) 2 อัตรา
————————————
คณะเภสัชศาสตร์
– นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
– อาจารย์ 2 อัตรา
– เภสัชกร 1 อัตรา
————————————
คณะวิศวกรรมศาสตร์
– อาจารย์ 1 อัตรา
————————————
คณะศิลปศาสตร์
– อาจารย์ (การเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ) 2 อัตรา
———————————–
คณะสัตวแพทยศาสตร์
– นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
————————————
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
– นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
– นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
– นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
– นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
– พยาบาล 2 อัตรา
– แพทย์แผนจีน 1 อัตรา
– นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
————————————
โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
– เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติงานด้าน Web Developer) 1 อัตรา
————————————
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
– นักวิชาการเทคโนโลยีดนตรี (งานหอแสดงดนตรี) 1 อัตรา
————————————
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
– พนักงานทั่วไป 1 อัตรา
————————————
วิทยาลัยศาสนศึกษา
– นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
————————————
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
– พนักงานธุรการ (หน่วยจัดเก็บและสแกนเอกสาร) 1 อัตรา
– นักรังสีการแพทย์ 2 อัตรา
————————————
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
– ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา
– พนักงานผลิตทดลอง (สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา
————————————
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
– อาจารย์ (ทางด้านเทคโนโลยีศึกษา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง) 1 อัตรา
————————————
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
– อาจารย์ (ตามเอกสารแนบท้าย) 6 อัตรา
————————————
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
– อาจารย์ (หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies) สังคมวิทยา (Sociology) มานุษยวิทยา (Anthropology) มานุษยวิทยาประยุกต์ (Applied Anthropology) ) 1 อัตรา
————————————
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
– นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี (พญาไท)) 1 อัตรา
————————————

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.