วาสนาเราจะได้ทำงานร่วมกับผู้ใดหนอ 🙋‍♀️🙋 ตำแหน่งงานว่างอัปเดตสัปดาห์นี้ 👉 https://bit.ly/2M5QV7g สำนักงานอธิการบดี – ช่างเทคนิค…


วาสนาเราจะได้ทำงานร่วมกับผู้ใดหนอ 🙋‍♀️🙋

ตำแหน่งงานว่างอัปเดตสัปดาห์นี้
👉 https://bit.ly/2M5QV7g

สำนักงานอธิการบดี
– ช่างเทคนิค (งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร) กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา
– นักวิชาการศึกษา (งานทะเบียนและประมวลผล) กองบริหารการศึกษา 1 อัตรา
– นักตรวจสอบภายใน ศูนย์ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
– นักตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบฯ) ศูนย์ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
– นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา) กองกิจการนักศึกษา 1 อัตรา
– พยาบาล (งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา) กองกิจการนักศึกษา 1 อัตรา
– นักวิชาการศึกษา (งานทะเบียนและประมวลผล) กองบริหารการศึกษา 1 อัตรา
———————————–
คณะทันตแพทยศาสตร์
– สถาปนิก 1 อัตรา
– ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา
– ช่างทำฟัน 1 อัตรา
– พนักงานธุรการ 1 อัตรา
– ช่างไม้ 1 อัตรา
————————————
คณะเทคนิคการแพทย์
– นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เพศหญิงเท่านั้น) 2 อัตรา
– พนักงานธุรการ 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เพศหญิงเท่านั้น) 1 อัตรา
————————————
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– อาจารย์ 3 อัตรา
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
————————————
คณะพยาบาลศาสตร์
– นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ) 1 อัตรา
– นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (งานบริการการศึกษา (LRC) ) 1 อัตรา
– นักทรัพยากรบุคคล (งานทรัพยากรบุคคล ) 1 อัตรา
– นักนิเทศศิลป์ (งานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร ) 1 อัตรา
– ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (งานบริหารจัดการ ) 1 อัตรา
– นักวิชาการศึกษา ((รับผิดชอบงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา) ) 1 อัตรา
– นักวิชาการศึกษา ((รับผิดชอบงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา)) 1 อัตรา
———————————–
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
– นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
– พยาบาล 2 อัตรา
– นักวิชาการศึกษา (สาขาวิชาพรีคลินิก) 1 อัตรา
– นักวิชาการศึกษา (ด้านการศึกษาหลังปริญญา) 1 อัตรา
– ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา
– พยาบาล (งานวิจัย) 2 อัตรา
– นักวิจัย 1 อัตรา
– นักจิตวิทยา 1 อัตรา
– นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา
– นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1 อัตรา
————————————
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
– พนักงานธุรการ (คุณวุฒิปวช. / ปฏิบัติงานเป็นกะ) 1 อัตรา
– ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
– พนักงานธุรการ (บริการผู้ป่วยและติดต่อประสานงาน) 1 อัตรา
– นักวิชาการพัสดุ (งานจัดหาพัสดุและบริหารสัญญา) 1 อัตรา
– นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
– พนักงานธุรการ (ด้านการศึกษาหลังปริญญา) 1 อัตรา
– นักสุขศึกษา (ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา
– นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา
– พนักงานธุรการ (Rehab ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 3 อัตรา
– พนักงานธุรการ (Lab ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา
– พนักงานธุรการ (เวชระเบียน ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 3 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา
– ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 8 อัตรา
– พนักงานทั่วไป (ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 4 อัตรา
– นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 2 อัตรา
– นักวิชาการสถิติ (คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา
————————————
คณะเภสัชศาสตร์
– นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา
– นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
– นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา
– เภสัชกร 1 อัตรา
————————————
คณะวิทยาศาสตร์
– นักวิทยาศาสตร์ (ศาลายา) 1 อัตรา
– พนักงานบริการ (พญาไท) 1 อัตรา
– นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ (พญาไท) 1 อัตรา
————————————
คณะวิศวกรรมศาสตร์
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
————————————
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
– นักวิเทศสัมพันธ์ (การประสานงานความร่วมมือในด้านต่างๆกับองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 1 อัตรา
———————————–
บัณฑิตวิทยาลัย
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านบริหารงานอาคารสถานที่ การดูแล รักษา ซ่อมบำรุง อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค สภาพอาคาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) 1 อัตรา
————————————
วิทยาลัยศาสนศึกษา
– อาจารย์ (กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา) 1 อัตรา
————————————
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
– ผู้ช่วยเภสัชกร 5 อัตรา
————————————
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
– นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา
– สัตวแพทย์ (ธนาคารตัวอ่อน) 1 อัตรา
————————————
สถาบันโภชนาการ
– อาจารย์ (การเรียนการสอน) 1 อัตรา
————————————
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
– พนักงานธุรการ 1 อัตรา
————————————
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
– บรรณารักษ์ (หอสมุดกลาง วิทยาเขตศาลายา) 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านบริหารงานช่าง ) 1 อัตรา
– นักเอกสารสนเทศ (ปฏิบัติงานห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี (พญาไท) ) 1 อัตรา
————————————

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.