ทุกวันนี้ถามว่าเงินเดือนพอไหม ตอบเลยว่าพอ… (พอได้มาก็หมดเลย) 🥲 ตำแหน่งงานว่างอัปเดตสัปดาห์นี้ 👉 https://bit.ly/2M5QV7g สำนักงา…


ทุกวันนี้ถามว่าเงินเดือนพอไหม ตอบเลยว่าพอ… (พอได้มาก็หมดเลย) 🥲

ตำแหน่งงานว่างอัปเดตสัปดาห์นี้
👉 https://bit.ly/2M5QV7g

สำนักงานอธิการบดี
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานหอพักนักศึกษา) กองกิจการนักศึกษา 1 อัตรา
– ช่างเทคนิค (งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร) กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา
– นักวิชาการศึกษา (งานพัฒนาการศึกษา) กองบริหารการศึกษา 2 อัตรา
– นักวิชาการศึกษา (งานทะเบียนและประมวลผล) กองบริหารการศึกษา 1 อัตรา
– นักวิชาการสารสนเทศ (งานพัฒนาสื่อผสม) กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา
———————————–
คณะเทคนิคการแพทย์
– นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
– นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
———————————–
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
————————————
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
– พยาบาล 2 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
– นักวิชาการสารสนเทศ (งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา) 1 อัตรา
– ช่างเทคนิค 2 อัตรา
– นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
– นักทัศนมาตร 1 อัตรา
– ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา
– ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา
– นักวิชาการเงินและบัญชี (หัวหน้างานการเงิน) 1 อัตรา
– พยาบาล (งานพัฒนาคุณภาพและบริหารจัดการความเสี่ยง) 1 อัตรา
– นักรังสีการแพทย์ (CT-MRI) 2 อัตรา
– นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา
– ผู้ช่วยวิจัย (สาขาวิชาคลินิก) 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (โรงเรียนแพทย์) 2 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
– พยาบาล 1 อัตรา
– นักวิชาการสารสนเทศ 1 อัตรา
– พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
– คนสวน (ปฏิบัติงานที่ ฟาร์มสร้างสุข คลอง13 จังหวัดปทุมธานี) 1 อัตรา
– นิติกร (ปฏิบัติงานที่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ)) 1 อัตรา
– นักตรวจสอบภายใน 3 อัตรา
– นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย (สาขาวิชาแก้ไขการได้ยิน) 4 อัตรา
– นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย (สาขาวิชาแก้ไขการพูด ) 2 อัตรา
– พยาบาล (งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์) 1 อัตรา
————————————
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
– ช่างเทคนิค 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
– เภสัชกร (หน่วยผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการบำบัด) 1 อัตรา
– นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย (สาขาวิชาโรคหู โสตประสาท การได้ยินและการทรงตัว) 1 อัตรา
– นักวิทยาศาสตร์ (วุฒิ ป.โท : หน่วยเภสัชวิทยาคลินิก) 2 อัตรา
– นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วย) 1 อัตรา
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
– นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (งานบริหารทรัพย์สิน) 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
– พนักงานธุรการ (คุณวุฒิปวช. / ปฏิบัติงานเป็นกะ) 1 อัตรา
————————————
คณะเภสัชศาสตร์
– นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา
————————————
คณะวิทยาศาสตร์
– นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
– นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
————————————
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
– พนักงานทั่วไป 1 อัตรา
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พัฒนาและดูแลระบบ Office Automation, Mobile application , ระบบฐานข้อมูล และการบริการ) 2 อัตรา
– นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ดูแลระบบ e-Leaning อุปกรณ์ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการเรียนการสอน) 1 อัตรา
————————————
คณะสัตวแพทยศาสตร์
– พนักงานทั่วไป 4 อัตรา
———————————–
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
– พนักงานบริการ (เวชระเบียน) 1 อัตรา
– ช่างซ่อมบำรุง 1 อัตรา
– นักวิชาการพัสดุ (พัสดุ ) 1 อัตรา
– นักวิชาการเงินและบัญชี (การเงิน) 1 อัตรา
– นักวิชาการพัสดุ (พัสดุ ) 1 อัตรา
————————————
บัณฑิตวิทยาลัย
– นักวิชาการเงินและบัญชี (การเงินและบัญชี) 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านบริหารงานอาคารสถานที่ การดูแล รักษา ซ่อมบำรุง อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค สภาพอาคาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) 1 อัตรา
————————————
โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
– อาจารย์ (Social Studies Teacher) 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (Web Developer) 1 อัตรา
————————————
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บริหารสัญญา) 1 อัตรา
– เภสัชกร (งานเภสัชกรรม) 4 อัตรา
– พนักงานธุรการ 1 อัตรา
– ช่างเทคนิค (ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาล) 1 อัตรา
– ช่างเทคนิค (ปฏิบัติงานด้านโครงสร้างสถาปัตย์) 1 อัตรา
– ผู้ช่วยเภสัชกร 4 อัตรา
– ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด ((ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด)) 1 อัตรา
————————————
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
– พนักงานผลิตทดลอง (สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา
————————————
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
– อาจารย์ (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต/ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ) 1 อัตรา
– อาจารย์ (เศรษฐกิจสร้างสรรค์ วัฒนธรรมดิจิทัล สื่อศึกษา การออกแบบเมือง ) 1 อัตรา
– นักวิจัย (ทำงานวิจัยปฏิบัติการหรือการทำงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมในด้านภาษา วัฒนธรรม การศึกษาหรือในบริบทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มพหุวัฒนธรรมต่างๆ ) 1 อัตรา
– อาจารย์ (หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies) สังคมวิทยา (Sociology) มานุษยวิทยา (Anthropology) มานุษยวิทยาประยุกต์ (Applied Anthropology) ) 1 อัตรา
– อาจารย์ (M.A. Program in Intercultural and Communication Research Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University) 1 อัตรา
————————————
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
– ครูช่วยสอน ((พี่เลี้ยง)) 3 อัตรา
– ครูพี่เลี้ยง 3 อัตรา
————————————
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
– บรรณารักษ์ (หอสมุดกลาง วิทยาเขตศาลายา) 1 อัตรา
————————————

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.