ทำงานอย่าแบด แซดอย่าบ่อย ตำแหน่งงานว่างมีไม่น้อย ค่อย ๆ สร้างพลังใจ ตำแหน่งงานว่างอัปเดตสัปดาห์นี้ 👉 https://bit.ly/2M5QV7g ส…


ทำงานอย่าแบด แซดอย่าบ่อย
ตำแหน่งงานว่างมีไม่น้อย ค่อย ๆ สร้างพลังใจ

ตำแหน่งงานว่างอัปเดตสัปดาห์นี้
👉 https://bit.ly/2M5QV7g

สำนักงานอธิการบดี
– พนักงานรักษาความปลอดภัย (งานจราจรและความปลอดภัย) กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา
– สถาปนิก กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา
– นักวิชาการเงินและบัญชี (งานบัญชี) กองคลัง 2 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์) กองบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
– นักประชาสัมพันธ์ (งานสื่อสารองค์กร) กองบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
– หัวหน้างาน (งานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและการจัดการความรู้) กองพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา
– นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา
– ช่างเครื่องยนต์ โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ 1 อัตรา
———————————–
คณะกายภาพบำบัด
– นักวิชาการศึกษา (งานเทคโนโลยีการศึกษา) 1 อัตรา
– นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
———————————–
คณะทันตแพทยศาสตร์
– นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
– ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา
– พยาบาล 1 อัตรา
————————————
คณะเทคนิคการแพทย์
– อาจารย์ 2 อัตรา
———————————–
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
– นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
– นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
– ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม (งานเภสัชกรรม) 4 อัตรา
– เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
– นักจิตวิทยา 1 อัตรา
———————————–
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
– นักวิชาการเงินและบัญชี (งานบัญชี) 3 อัตรา
– ผู้ช่วยวิจัย (กลุ่มวิจัยนวัตกรรมสมุนไพรและเห็ดทางการแพทย์) 1 อัตรา
– พนักงานธุรการ (คุณวุฒิปวช.) 1 อัตรา
– แพทย์ (ประจำโรงพยาบาล) 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านระบบพัสดุ) 1 อัตรา
– พนักงานธุรการ (แคชเชียร์ ทำงานเป็นกะ) 3 อัตรา
– นักกำหนดอาหาร (ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา
– นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 2 อัตรา
– นักวิทยาศาสตร์ (คุณวุฒิปริญญาโท) 2 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
– นักวิชาการเวชสถิติ (ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 2 อัตรา
– พนักงานธุรการ (ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 3 อัตรา
– นักสุขศึกษา 1 อัตรา
– นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา
– ผู้ช่วยวิจัย (หน่วยอณูเวชศาสตร์) 2 อัตรา
– นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 2 อัตรา
– นักสุขศึกษา (ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 4 อัตรา
– นักวิทยาศาสตร์ (คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา
– นักวิทยาศาสตร์ (คุณวุฒิปริญญาตรี) 1 อัตรา
– นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา
– นักสุขศึกษา 1 อัตรา
– ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (งานเทคนิคและปฏิบัติการ) 2 อัตรา
– พนักงานธุรการ (คุณวุฒิปวช. / ปฏิบัติงานเป็นกะ) 2 อัตรา
– พนักงานธุรการ (ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 3 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
– พนักงานธุรการ (แคชเชียร์ ทำงานเป็นกะ) 3 อัตรา
————————————
คณะเภสัชศาสตร์
– นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา
– นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
– ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
———————————–
คณะวิทยาศาสตร์
– นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
————————————
คณะวิศวกรรมศาสตร์
– อาจารย์ 1 อัตรา
————————————
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
– อาจารย์ (งานการเรียนการสอน และงานวิจัย) 1 อัตรา
– นักบริหารงานวิจัย 1 อัตรา
– เภสัชกร (สนับสนุนและบริการผู้ป่วยของโรงพยาบาล) 1 อัตรา
———————————–
คณะศิลปศาสตร์
– นักบริหารงานวิจัย (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมงานวิจัย การบริหารจัดการงานวิจัย) 1 อัตรา
———————————–
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
– อาจารย์ (การเรียนการสอน การจัดการการกีฬา ) 1 อัตรา
————————————
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
– ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
– Foreign Expert 2 position
———————————–
บัณฑิตวิทยาลัย
– นักวิชาการศึกษา (การศึกษา(หลักสูตรอาเซียนศึกษา)) 1 อัตรา
————————————
วิทยาเขตกาญจนบุรี
– ผู้ช่วยอาจารย์ (อาจารย์บัญชี) 1 อัตรา
– อาจารย์ (อาจารย์บัญชี) 1 อัตรา
————————————
วิทยาลัยราชสุดา
– Foreign Expert (English Native Language Specialist (Foreign Expert Level II)) 1 position
————————————
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
– ผู้ช่วยเภสัชกร 1 อัตรา
– พนักงานธุรการ ((ลงทะเบียน และสิทธิทางการแพทย์)) 1 อัตรา
– พนักงานธุรการ (ฝ่ายการพยาบาล) 4 อัตรา
– พยาบาล (ฝ่ายการพยาบาล) 15 อัตรา
– ผู้ช่วยพยาบาล (ฝ่ายการพยาบาล) 17 อัตรา
– พยาบาล (ฝ่ายการพยาบาล) 15 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วิเคราะห์ต้นทุนทางการพยาบาล) 1 อัตรา
———————————–
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
– อาจารย์ 2 อัตรา
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 1 อัตรา
————————————
สถาบันโภชนาการ
– อาจารย์ (การเรียนการสอน) 1 อัตรา
– นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา
– Foreign Expert 1 Position
– อาจารย์ (การเรียนการสอน) 1 อัตรา
———————————–
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
– นักวิจัย 1 อัตรา
————————————
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
– ครูช่วยสอน (การสอน การทำสื่อการสอน สำหรับเด็กปฐมวัย) 1 อัตรา
————————————
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
– นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี (พญาไท)) 1 อัตรา
———————————–

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.