ฉลามน่ะชอบงับคุณ ส่วนคุณมีงานทำยังงับ 🦈 ตำแหน่งงานว่างอัปเดตสัปดาห์นี้ 👉 https://bit.ly/2M5QV7g สำนักงานอธิการบดี – เจ้าหน้าที…


ฉลามน่ะชอบงับคุณ ส่วนคุณมีงานทำยังงับ 🦈

ตำแหน่งงานว่างอัปเดตสัปดาห์นี้
👉 https://bit.ly/2M5QV7g

สำนักงานอธิการบดี
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริหารสินทรัพย์ 1 อัตรา
– นักวิชาการศึกษา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 1 อัตรา
– นักวิทยาศาสตร์ โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ 1 อัตรา
– นักวิชาการเกษตร โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ 1 อัตรา
– สถาปนิก กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา
———————————–
คณะทันตแพทยศาสตร์
– ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา
————————————
คณะเภสัชศาสตร์
– นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
————————————
คณะพยาบาลศาสตร์
– นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (งานบริการการศึกษา ) 1 อัตรา
————————————
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ธุรการด้านเอกสาร และประสานงานระหว่างหน่วยงาน) 10 อัตรา
– พยาบาล 20 อัตรา
– ผู้ช่วยพยาบาล 20 อัตรา
– พยาบาล (งาน Clinical Performance Center ) 6 อัตรา
– พยาบาล 2 อัตรา
– ผู้ช่วยพยาบาล หลาย อัตรา
– นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
– นักทรัพยากรบุคคล (HR) 2 อัตรา
– นิติกร 1 อัตรา
– ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา
– นิติกร 1 อัตรา
– พี่เลี้ยง (Day care) 2 อัตรา
– อาจารย์ หลาย อัตรา
– ผู้ช่วยอาจารย์ หลาย อัตรา
————————————
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
– พนักงานธุรการ 2 อัตรา
– นักวิทยาศาสตร์ (คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา
– นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย (ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา
– นักจิตวิทยา (ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา
– นักกิจกรรมบำบัด (นักดนตรีบำบัด) 1 อัตรา
– ผู้ปฏิบัติงานอาชีวบำบัด (พนักงานอาชีวบำบัด) 3 อัตรา
– นักกิจกรรมบำบัด (ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 3 อัตรา
– นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 8 อัตรา
– ผู้ช่วยช่างทั่วไป (ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด) 8 อัตรา
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาโท) 3 อัตรา
– ช่างเทคนิค (รับเฉพาะเพศชายเท่านั้น) 1 อัตรา
————————————
คณะวิทยาศาสตร์
– นักวิจัย 1 อัตรา
– นักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา
————————————
คณะศิลปศาสตร์
– อาจารย์ (การเรียนการสอน สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น) 1 อัตรา
– อาจารย์ (การสอนภาษาอังกฤษ) 2 อัตรา
————————————
คณะสัตวแพทยศาสตร์
– นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
————————————
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
– อาจารย์ 1 อัตรา
————————————
บัณฑิตวิทยาลัย
– อาจารย์ (การสอน การแปล วิจัย) 1 อัตรา
———————————–
วิทยาลัยราชสุดา
– นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
————————————
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
– พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
———————————–
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
– นักวิชาการเวชสถิติ 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
– พนักงานธุรการ 2 อัตรา
– แพทย์ (แพทย์ (ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2565)) 15 อัตรา
– นักวิชาการโภชนาการ 1 อัตรา
————————————
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
– นักวิทยาศาสตร์ (สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
———————————–
สถาบันโภชนาการ
– นักปฏิบัติการวิจัย 1 อัตรา
———————————–
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
– ผู้ช่วยวิจัย (Project-based Researcher & Administrator) 1 อัตรา
———————————–
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
– อาจารย์ 1 อัตรา
————————————

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.