คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ในโอก…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ในโอกาสได้รับ รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564
ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรม
จากผลงาน เรื่อง ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการพิสูจน์เอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ยาเม็ดโดยการพิมพ์ข้อความ

ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวได้มอบให้แก่บุคลากรผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ มีความวิริยอุตสาหะ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล จนมีผลงานดีเด่นและดีเลิศในสาขาต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.