ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านค่ะ 🎉 ตำแหน่งงานเรามีหลากหลาย ใครสนใจมาสมัครงานกันได้เลย ยินดีต้อนรับทั้งเด็กจบใหม่และผู้มีประสบ…


ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านค่ะ 🎉

ตำแหน่งงานเรามีหลากหลาย ใครสนใจมาสมัครงานกันได้เลย ยินดีต้อนรับทั้งเด็กจบใหม่และผู้มีประสบการณ์ทุกเพศทุกวัยค่า

ตำแหน่งงานว่างอัปเดตสัปดาห์นี้
👉 https://bit.ly/2M5QV7g

สำนักงานอธิการบดี
– พนักงานทั่วไป (งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม) กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา
– นักบริหารความเสี่ยง ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 2 อัตรา
– นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง 7 อัตรา
———————————–
คณะทันตแพทยศาสตร์
– พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
– พนักงานสถานที่ 1 อัตรา
————————————
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
– ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (หน่วยบริหารลูกหนี้ค่ารักษา) 1 อัตรา
– นักทรัพยากรบุคคล (งานบริหารทุนมนุษย์) 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บริหารและธุรการ) 1 อัตรา
– ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ) 1 อัตรา
– พยาบาล (วิสัญญี) 10 อัตรา
– ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 3 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงาน ณ วิทยาเขตศาลายา) 1 อัตรา
– นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา
– นักกายภาพบำบัด 3 อัตรา
– ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด 3 อัตรา
– นักเทคนิคการแพทย์ 5 อัตรา
– ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 3 อัตรา
– ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา
– นักวิชาการสารสนเทศ 1 อัตรา
– นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย (สาขาวิชาแก้ไขการพูด ) 2 อัตรา
– นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย (สาขาวิชาแก้ไขการได้ยิน) 4 อัตรา
– นักตรวจสอบภายใน 3 อัตรา
– นิติกร (ปฏิบัติงานที่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ)) 1 อัตรา
– คนสวน (ปฏิบัติงานที่ ฟาร์มสร้างสุข คลอง13 จังหวัดปทุมธานี) 1 อัตรา
– นักวิชาการสารสนเทศ 2 อัตรา
– พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
———————————–
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
– พนักงานธุรการ 2 อัตรา
– นักจิตวิทยาคลินิก (สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น) 1 อัตรา
– พนักงานการเงินและบัญชี (แคชเชียร์ ทำงานเป็นกะ) 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่วิจัย (ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา) 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
– นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
– นักวิทยาศาสตร์ (หน่วยเภสัชวิทยาคลินิก) 2 อัตรา
– นักวิชาการโภชนาการ 3 อัตรา
– พนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส.) 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หน่วยพัฒนาคุณภาพ) 1 อัตรา
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา
– นักวิจัย (ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านโรคเบาหวานและโรคอ้วน-ศิริราช) 2 อัตรา
————————————
คณะวิทยาศาสตร์
– ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
————————————
คณะวิศวกรรมศาสตร์
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
– ช่างเทคนิค 1 อัตรา
– อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 1 อัตรา
————————————
คณะสัตวแพทยศาสตร์
– สัตวแพทย์ (ฉุกเฉิน) 3 อัตรา
– สัตวแพทย์ (สัตว์ป่วยนอก) 1 อัตรา
————————————
คณะสาธารณสุขศาสตร์
– นักวิทยาศาสตร์ (งานบริหารเครื่องมือกลาง สำนักงานคณบดี) 1 อัตรา
– อาจารย์ (ภาควิชาอนามัยชุมชน) 1 อัตรา
– อาจารย์ (ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข) 5 อัตรา
————————————
โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
– เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติงานด้าน Web Developer) 1 อัตรา
———————————–
วิทยาเขตกาญจนบุรี
– อาจารย์ (อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา อัตราที่ 1) 1 อัตรา
————————————
วิทยาลัยศาสนศึกษา
– อาจารย์ (กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา) 1 อัตรา
————————————
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
– พนักงานธุรการ (งานรังสีเทคนิค) 1 อัตรา
– พนักงานเก็บเงิน 4 อัตรา
– แพทย์ (เวชปฏิบัติทั่วไป) 3 อัตรา
– ช่างเทคนิค (ปฏิบัติงานด้านโครงสร้างสถาปัตย์) 1 อัตรา
– ช่างเทคนิค (ปฏิบัติงานด้านระบบปรับอากาศ) 1 อัตรา
– ช่างเทคนิค (ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาล) 1 อัตรา
————————————
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
– ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา
————————————
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
– อาจารย์ (ตามเอกสารแนบท้าย) 6 อัตรา
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ตามเอกสารแนบท้าย) 2 อัตรา
– นักวิชาการพัสดุ (ตามเอกสารแนบท้าย) 1 อัตรา
————————————
สถาบันโภชนาการ
– อาจารย์ (การเรียนการสอน) 2 อัตรา
————————————
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
– นักวิชาการศึกษา (ด้านการศึกษา) 1 อัตรา
————————————
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
– อาจารย์ (หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ) 1 อัตรา
————————————
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
– ครูช่วยสอน (การดูแล การสอน การทำสื่อการสอน สำหรับเด็กปฐมวัย) 1 อัตรา
– ครูพี่เลี้ยง (การดูแล การสอน การทำสื่อการสอน สำหรับเด็กปฐมวัย) 3 อัตรา
– ครูช่วยสอน (การดูแล การสอน การทำสื่อการสอน สำหรับเด็กปฐมวัย) 2 อัตรา
– พนักงานธุรการ 1 อัตรา
————————————
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
– นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี (พญาไท)) 1 อัตรา
————————————

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.