Photos from สโมสรนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ’s post

📣RxSMO’65 We need you !
โอกาสมาถึงแล้ว สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1-3 ที่สนใจทำงาน
สโมสรนิสิต น้อง ๆ ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและลงชื่อในชีทโดยการสแกน qr code ได้เลย
📍ภายในวันที่ 31 มีนาคมนี้เท่านั้น!!!
จำนวนที่ระบุเป็นจำนวนที่เพิ่มเติมในแต่ละฝ่าย ไม่นับรวม
คนที่อยู่ฝ่ายปัจจุบัน

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มศว.