Photos from สโมสรนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ’s post

📸พิธีรับเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นพิธีมอบเสื้อกาวน์ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 24 ในวันที่ 7 กันยายน 2565 ณ ห้อง 402 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มศว

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มศว.