Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มศว’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดโครงการพัฒนาคนพัฒนางาน หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ EdPEx300 ของบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ มศว” ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก คุณทวีวรรณ อินดา เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มศว.