Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มศว’s post

วันที่ 14 กันยายน 2566 คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดพิธีรับเสื้อกาวน์ ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ณ ห้อง 402 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์ มศว

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มศว.