Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มศว’s post

วันที่ 8 กันยายน 2566 คณะเภสัชศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Societal Contribution & Key Community Support” ภายใต้โครงการ “ให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx 300 ปีที่ 2” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการเป็นเลิศ (EdPEx300) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มศว.