Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มศว’s post

สาขาวิชาเภสัชกรรมสังคม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “งานวิจัยสู่งานประจำ” ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จ.นครนายก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเครือข่ายสหสถาบันเพื่อความเป็นเลิศการวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 4 รับผิดชอบโครงการโดย ผศ.นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากเขตสุขภาพที่ 4 ประกอบไปด้วย เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ พยาบาล และนักวิชาการสาธารณสุข เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 35 คน

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มศว.