Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มศว’s post

💡 วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.30 น. งานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำโดยผศ.ดร.ภญ.ตุลยา โพธารส และ อ.ดร.ภญ.พรทิพา เอี่ยมสำอางค์ ได้จัดปฐมนิเทศและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนให้กับนิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาดูงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้ลักษณะงาน บทบาทหน้าที่ คุณธรรมจริยธรรม ในการสร้างเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่เภสัชกรโรงพยาบาล ณ ห้องบรรยาย 306 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 📚

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มศว.