[ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร] เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษ…


[ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร]

เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 37 ทุน

จุดประสงค์เพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ ได้เพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำกลับมาพัฒนาการเรียน รวมถึงเป็นการเพิ่มทักษะทางด้านภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เอกสารแนบข่าว
https://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=32331

ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครผ่านคณะ/วิทยาลัยต้นสังกัด ไปยังส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทั้งนี้ ขอให้ใบสมัครและเอกสารมาถึงส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2565

#ทีมมศว #IRCO #โครงการแลกเปลี่ยน

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มศว.