Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม’s post

คณะเภสัชศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยการสาธารสุขสิรินธร

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะคณะเภสัชศาสตร์ ผู้บริหาร อาจารย์ ได้เข้าต้อนรับ ผู้บริหาร อาจารย์ และคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ ด้านเภสัชกรรมในระบบสุขภาพปฐมภูมิ ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2566 โดยศึกษาดูงานเรื่องการจัดการเรียนการสอนด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิและการเตรียมความพร้อมจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์
ในประเด็นเกี่ยวกับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต การจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติงาน ห้องปฏิบัติการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การรับรองสถาบัน
ณ ห้องประชุมทองหลังพระ คณะเภสัชศาสตร์

#เภสัชมมส
#หัวใจรับใช้ชุมชน

ภาพ : ข่าว / ศุภกร เหล่าทองสาร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..