Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดการฝึกอบรมระยะสั้น เปิดอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม (Certificate Short Course Training Program in Pharmaceutical Care) รอบที่ 2 ปี พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 2 ต.ค. 2566 –วันที่ 31 ม.ค. 2567
ซึ่งมีผู้เข้าอบรมดังนี้ เภสัชกรหญิงกุลนรี นพรัตน์ จากโรงพยาบาล ท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ เภสัชกรหญิงจุฑารัตน์ เทียมทอง จากโรงพยาบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ การจัดประชุมวิชาการภาคบรรยายเพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพแก่เภสัชกรผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรม
ระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาอายุรกรรม) และผู้ที่สนใจ
เพื่อส่งเสริมทักษะการบริบาลเภสัชกรรมด้านการดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยอายุรกรรมให้แก่เภสัชกรผู้สนใจโดยการจัดการฝึกอบรมภาคปฏิบัติในโรงพยาบาลและ เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในด้านการบริการวิชาการในนามสถาบันหลักในการจัดกิจกรรมเพื่อผลิตหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

#เภสัชมมส
#หัวใจรับใช้ชุมชน

ภาพ : ข่าว / ศุภกร เหล่าทองสาร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..