Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม’s post

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานมุทิตาจิต
แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 “จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณสำราญ”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรเมธิน ผดุงกิจ
ณ ลานเขียวมะกอก คณะเภสัชศาสตร์

อาจารย์เมธิน ผดุงกิจ จบการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี 2530 และได้รับราชการเป็นเภสัชกรโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยเคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลโกสุมพิสัย (พ.ศ. 2530 ถึง 2532) และหัวหน้างานผลิตยา ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม (พ.ศ. 2532 ถึง 2540) ก่อนที่จะย้ายมาเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามในปี พ.ศ. 2540 ในระหว่างการรับราชการท่านได้สำเร็จการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต ด้านชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2542) และปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี จากมหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2547)
ในระหว่างการรับราชการที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่านได้ดำรงตำแหน่งบริหารเป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต (พ.ศ. 2547-2551) และหัวหน้ากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์ (พ.ศ. 2555 – 2559) ท่านได้เผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติจำนวน 13 เรื่อง ระดับชาติจำนวน 12 เรื่อง และบทความวิชาการจำนวน 5 เรื่อง ท่านยังได้พัฒนางานวิจัยที่ได้รับอนุสิทธิบัตร จำนวน 3 ชิ้น ได้แก่ เซรั่มมันแกว (ปี 2561) เซรั่มบำรุงผิวผสมสารสกัดมะหาด (ปี 2562) และอายแชโดว์ผสมสารสกัดจากเมล็ดกาแฟ (ปี 2564) ด้วยความสามารถ ความรักต่อการพัฒนางานที่คณะเภสัชศาสตร์ ท่านได้รับโล่เกียรติยศ/ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 13 ครั้ง ตั้งแต่ระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับจังหวัด และระดับภาคอีสาน และท่านได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ระดับสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

แนวคิดในการทำงานราชการ คือการมี 3 ข้อหลัก คือ
1) ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด มีความสุขที่จะได้คิดงานขึ้นมาเอง โดยไม่ต้องรอคำสั่ง
2) ยึดหลักเก่งงาน เก่งคน หมายถึง มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ ในขณะเดียวกัน มีความยืดหยุ่นสูงที่จะเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี อะลุ่มอล่วย และเข้าใจเพื่อนร่วมงาน และ
3) พัฒนาตนเองอยู่เสมอ แม้ว่าจะมีอายุมากจนเกษียณอายุราชการ ชอบศึกษาด้านเทคโนโลยีที่มีมาใหม่เรื่อยๆ เพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ความรู้สึกที่มีต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่านมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องจากความใฝ่ฝันสูงสุดของชีวิตคืออยากเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย เห็นการเติบโตของมหาวิทยาลัยแบบก้าวกระโดดตั้งแต่เริ่มทำงานจนถึงปัจจุบัน และรู้สึกขอบคุณมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ให้โอกาสแก่ท่านเติบโตทางวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรอย่างต่อเนื่อง และได้มีโอกาสทำงานวิจัยด้านสมุนไพรท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าของสมุนไพรอันเป็นประโยชน์ต่อคนในประเทศและคนทั่วโลก

ความภาคภูมิใจในชีวิตราชการ มีหลายเรื่อง แต่จะกล่าวถึง 3 เรื่องหลัก คือ 1) ได้ปฏิบัติหน้าที่วิชาชีพเภสัชกรรมอย่างสมบูรณ์แบบ ตั้งแต่เป็นเภสัชกรในโรงพยาบาล เภสัชกรร้านยา รวมทั้งเป็นอาจารย์สอนวิชาชีพเภสัชศาสตร์ เพื่อผลิตเภสัชกรออกไปรับใช้ประเทศชาติจำนวนมากกว่า 2000 คน 2) ได้ทำงานราชการตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงาน จนถึงวันเกษียณอายุราชการ คิดเป็นเวลาทำงาน 36 ปี ได้ปฏิบัติตนในการเป็นข้าราชการที่ดี จนได้รับโล่หรือรางวัลเชิดชูเกียรติหลายรางวัล และ 3) ทำงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรท้องถิ่นของจังหวัดมหาสารคาม คือมันแกว จนได้รับอนุสิทธิบัตร “เซรั่มมันแกว” โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา และได้มอบสิทธิ์ดังกล่าวให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลิตในเชิงพาณิชย์ ในชื่อ “MK serum”

ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ นอกจากจะใช้ชีวิตกับครอบครัวอย่างมีความสุขแล้ว ยังมีแผนที่จะดำเนินการเผยแพร่ความรู้ด้านสมุนไพรแก่ประชาชนทั่วไป ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ทาง Facebook fanpage และ TikTok ในชื่อช่อง “อาจารย์เม สมุนไพรไทย” และทำการเกษตรแบบพอเพียงตามแนวคิดของศาสตร์พระราชา “โคกหนองนาโมเดล” ในชื่อของ “เมธาพัฒน์ฟาร์ม : ไร่เกษียณสำราญ” ปลูกพืชผักกินได้ สมุนไพร และไม้ยืนต้น

ฝากข้อคิดถึงบุคลากรรุ่นหลัง ขอให้มีความรักและรับผิดชอบในงาน อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องคิดหวังผลอะไรตอบแทน ไม่หวังความดีความชอบ เลื่อนขั้น หรือความชื่นชมจากใคร คิดอย่างเดียวคือได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและความภูมิใจในตนเองจะตามมา

#เภสัชมมส
#หัวใจรับใช้ชุมชน

ภาพ : อาจารย์เภสัชกรกรีพล แม่นวิวัฒนกุล
ข่าว : ศุภกร เหล่าทองสาร

ท่านสามารถดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างครับ
https://photos.app.goo.gl/K4DHfWW6A2hZ96hr9

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..