Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม’s post

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
ขอเข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร์
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 13.15 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงอารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และแนะนำหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต การเรียนการสอนในคณะเภสัชศาสตร์ แก่ครูและนักเรียนจากโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วยครูจำนวน 9 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 186 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นคณะที่เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี การศึกษาดูงาน ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะและสร้างแนวความคิดให้กับผู้เรียนและเป็นการสร้างประสบการณ์ในการศึกษาหาความรู้ให้กับนักเรียนจากประสบการณ์ตรง ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

#เภสัชมมส
#หัวใจรับใช้ชุมชน

ภาพ : ข่าว / ศุภกร เหล่าทองสาร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..