Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม’s post

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมพบผู้ปกครอง และการทำสัญญาการใช้ทุน ของนิสิตเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องบรรยาย P-200 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนิสิต และแนะนำผู้บริหาร คณาจารย์ กิจกรรมจัดการเรียนการสอน ชี้แจงแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร แผนการฝึกปฏิบัติงานฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงอารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา ข้อควรปฏิบัติสำหรับนิสิต ทุนการศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดย อาจารย์ ดร.เภสัชกร ทวีศักดิ์ ธรรมราช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ นางพรพิมล ขจรภพ สำหรับปีการศึกษา 2565 มีนิสิตเภสัชศาสตร์ รายงานตัวและทำสัญญาการใช้ทุนฯ จำนวน 111 คน
#เภสัชมมส
#หัวใจรับใช้ชุมชน
ภาพ : ข่าว / ศุภกร เหล่าทองสาร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..