Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม’s post

วันนี้ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลังพระ คณะเภสัชศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัขกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรบรรลือ สังข์ทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัขกรหญิงพยอม สุขเอนกนันท์ โอล์สัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร ให้ต้อนรับ Dr. Long Solida และทีมงาน จาก Department of Bio-Engineering, Faculty of Engineering, Royal University of Phnom Penh ประเทศกัมพูชา ในโอกาสมาเยือนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อหารือความเป็นไปได้ในการดำเนินการกิจกรรมความร่วมมือในด้านวิชาการ และการวิจัย

#เภสัชมมส
#หัวใจรับใช้ชุมชน

ภาพ : ข่าว / ศุภกร เหล่าทองสาร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..