เรียน เชิญทุกท่านเข้าร่วมฟัง ทิศทางของมหาวิทยาลัย!!!

เรียน เชิญทุกท่านเข้าร่วมฟัง ทิศทางของมหาวิทยาลัย!!!


ขอเชิญร่วมรับฟังการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยมหาสารคามสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย”

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (SC3-410) อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และการประชุมด้วยระบบออนไลน์

💻 จัดในรูปแบบ On Site/ On Line

🎯 กลุ่มเป้าหมาย
✅ On Site : ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะหน่วยงาน และตัวแทนนิสิต เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (SC3-410) อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
✅ On Line : บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกคนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Webex

📌 ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟัง : https://bit.ly/3haA06q
📌 กำหนดการ : http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msunews/increadnews.php?page=12605
📌 เอกสารเผยแพร่ : https://bit.ly/3gGrxrD

ที่มา : กองแผนงาน

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..