“จากวันที่พากเพียร..สูวันเกษียณสำราญ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรเมธิน ผดุงกิจ ขอขอบคุณ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ม…

“จากวันที่พากเพียร..สูวันเกษียณสำราญ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรเมธิน ผดุงกิจ
ขอขอบคุณ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่ให้ความอนุเคราะห์วีดิทัศน์เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 มา ณ โอกาสนี้…

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..