คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ เภสัชกรกรีพล แม่นวิวัฒนกุล เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น “เภสั…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ เภสัชกรกรีพล แม่นวิวัฒนกุล
เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น “เภสัชกรศิษย์เก่าเกียรติยศ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
โดยสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

#เภสัชมมส
#หัวใจรับใช้ชุมชน

ภาพ : สุภเวช บุตรศรีภูมิ
ข่าว : ศุภกร เหล่าทองสาร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..