คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรเมธิน ผดุงกิจ เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเ…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรเมธิน ผดุงกิจ
เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น “เภสัชกรศิษย์เก่าเกียรติยศ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
โดยสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

#เภสัชมมส
#หัวใจรับใช้ชุมชน

ภาพ : สุภเวช บุตรศรีภูมิ
ข่าว : ศุภกร เหล่าทองสาร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..