คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรพุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ เนื่องในโอกาสได้รับคัด…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรพุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์
เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น “เภสัชกรศิษย์เก่าเกียรติยศ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
โดยสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

#เภสัชมมส
#หัวใจรับใช้ชุมชน

ภาพ : สุภเวช บุตรศรีภูมิ
ข่าว : ศุภกร เหล่าทองสาร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..