คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.พรชนก ศรีมงคล ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์นวัต…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.พรชนก ศรีมงคล ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
.
งานนวัตกรรมการเรียนการสอน เป็นคณะทำงานภายใต้คณะเภสัชศาสตร์ แต่งตั้งเมื่อ 5 เมษายน 2564 การจัดตั้งงานนวัตกรรมการเรียนการสอนนี้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมสื่อการสอน และนวัตกรรมการวัดและประเมินผล ของหลักสูตรในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน หรือพัฒนาหลักสูตรของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาเทคนิควิธีการสอน และการพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นทางเภสัชศาสตร์ศึกษา

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..