คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นส.ภ.วีระชัย ศรีพล นิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 21 ที่ได้รับมอบ…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอแสดงความยินดีกับ นส.ภ.วีระชัย ศรีพล นิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 21
ที่ได้รับมอบเกียรติบัตรได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามี “ความประพฤติดี”
จาก พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เพื่อเป็นกำลังสำคัญแห่งพระพุทธศาสนาและประเทศชาติสืบไป
ให้ไว้ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2566

#เภสัชมมส
#หัวใจรับใช้ชุมชน

ภาพ : ข่าว / ศุภกร เหล่าทองสาร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..