คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย ต่อจากการจากไปของ Prof. RME Richards OBE อดีตคณบดีคณะเภสัชศ…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย
ต่อจากการจากไปของ Prof. RME Richards OBE
อดีตคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และผู้ก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติโดยย่อของท่าน

1958-1963 (พ.ศ. 2501-2506) อาจารย์ทํางานเป็นเภสัชกรไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนผ่านการสอบใบประกอบ ณโรงพยาบาลมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยการเริ่มต้นมาเมืองไทยของอาจารย์ใช้การเดินทางทางเรือ แต่ละครั้งนาน 3 สัปดาห์จากอังกฤษ มายังสิงค์โป และหลังจากนั้นจากสิงคโปร์มากรุงเทพใช้เวลาอีก 3 วัน

1963-1965 (พ.ศ. 2506-2508) อาจารย์ได้กลับไปทําปริญญาเอก ที่ School of Pharmacy, University of London ก่อนที่จะเริ่มการสอนที่ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1965-1970 (พ.ศ. 2513-2516) อาจารย์เป็นอาจารย์สอนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1970-1973 (พ.ศ. 2516-2521) อาจารย์ได้กลับประเทศอังกฤษเพื่อเป็นอาจารย์ที่ University of Edinburg,Scotland.

1973-1978 (พ.ศ. 2521-2526) อาจารย์ช่วยก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ที่ประเทศ Zimbabwe.

1978-1983 (พ.ศ.2521-2526) อาจารย์กลับมาทํางานที่ Strathclyne University, Glasgow, Scotland.

1983-1986 (พ.ศ. 2526-2529) อาจารย์เริ่มต้นการทํางานเป็นมิชชั่นนารี่กับองค์กร Mission among East Asia’s
people (OMF)

1986-1997 (พ.ศ. 2529-2540) อาจารย์เป็นคณบดีที่ Robert Gordon School of Pharmacy in Aberdeen,Scotland.

1981-1983 (พ.ศ. 2524-2526): อาจารย์ได้มาช่วยก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1998-2002 (พ.ศ. 2541-2545) อาจารย์ได้ก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยเป็นคณบดีท่านแรก ของคณะเภสัชศาสตรฺ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และได้เขียนหนังสือ“Prescription Impossible” หนังสือเล่าเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของอาจารย์ในการมาก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2002 (ธันวาคม 2545) อาจารย์ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และอาจารย์ได้กรุณามอบเงินทุนเพื่อจัดตั้งกองทุน Professor Richards เพื่อเป็นทุนกู้ยืมให้นิสิตคณะเภสัชศาสตร์
และยังสนับสนุนให้คําแนะนําต่างๆ แก่คณะเสมอมา

#เภสัชมมส
#หัวใจรับใช้ชุมชน

ภาพ : สุภเวช บุตรศรีภูมิ
ข่าว : ศุภกร เหล่าทองสาร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..