คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ภก.ปวิช พากฏิพัทธ์ ในโอกาสที่ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในก…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ภก.ปวิช พากฏิพัทธ์ ในโอกาสที่ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด สาขาเน้นเภสัชกรรมชุมชน (Community pharmacy)

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..