คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ภญ.ฐิตวดี ประดับคำ ในโอกาสที่ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนา…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ภญ.ฐิตวดี ประดับคำ ในโอกาสที่ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด สาขาเน้นโรคติดเชื้อ (Infectious disease)

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..