ขอเชิญ คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการประจำปี ๒๕๖๕ หัวข้อ เขียนเอกสารวิชา…


ขอเชิญ คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการประจำปี ๒๕๖๕ หัวข้อ เขียนเอกสารวิชาการอย่างไร จึงจะไม่ผิดจรรยาบรรณและจริยธรรมทางวิชาการ “ประสบการณ์เรื่องเล่าจากผู้ทรงคุณวุฒิ”
—————————
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.– 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting
—————————
วิทยากร :
– ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ (ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์)
– ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล (ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์)
– ศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ (ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาบริหารธุรกิจ)
– ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง (ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาสัตววิทยา)
– รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล (ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชากฎหมายสังคม)
ผู้ดำเนินรายการ :
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา เวชโอสถศักดา
————————–
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ :
https://pd.msu.ac.th/staff
ห้องประชุมออนไลน์ :
https://msu-th.webex.com/meet/pd
————————–
จัดโดย : กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1394 หรือ 043-754255

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..