ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง การออกแบบงานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบยาและสุขภาพ ระหว่างวันที่ 16 – 20 ตุลาคม 2566 ณ คณะเภสั…

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง การออกแบบงานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบยาและสุขภาพ
ระหว่างวันที่ 16 – 20 ตุลาคม 2566 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการจะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 30 หน่วยกิต
ค่าลงทะเบียนการประชุมวิชาการ 5,000 บาทต่อคน
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2566 ที่ https://pharmacy.msu.ac.th/th/?p=5282
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมได้ตามระเบียบของต้นสังกัด

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..