Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร’s post

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 Assistant Professor Dr. Daniela Grulova, Lecturer and Researcher at Department of Ecology, Faculty of Humanities and Natural Sciences, University of Prešov ประเทศสาธารณรัฐสโลวัก เข้าร่วมหารือด้านความร่วมมือการวิจัย และเข้าเยี่ยมชมศักยภาพทางห้องปฏิบัติการ การวิจัยของสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และโรงงานต้นแบบผลิตสารสกัดสมุนไพร สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านกัญชาและกัญชง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ณัฐกานต์วดี คำภิระแปง อาจารย์นักวิจัย และ ดร.ศุทธินี วิสุทธธรรม ผู้จัดการสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ พร้อมด้วย ดร.สุจิตรา แป้นแก้ว ผู้จัดการโรงงานต้นแบบฯ และ ดร.ทองชัย แซ่สง นักวิจัยประจำสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิชาการด้านกัญชาและกัญชง/โรงงานต้นแบบฯ ร่วมให้การต้อนรับ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..