Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร’s post

วันที่ 15 กันยายน 2566 คณะกรรมการการประเมินการศึกษาภายในรอบการประเมินปีการศึกษา 2565 ตามเกณฑ์ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น (ประธานกรรมการ), รองศาสตราจารย์ ดร. ชมนาด วรรณพรศิริ, และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ พีระพงศ์ เธียราวัฒน์ ได้เข้าเยี่ยมชมหน่วยให้บริการของคณะเภสัชศาสตร์ ประกอบด้วยสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ, สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนคณะเภสัชศาสตร์ (ร้านยา) สาขา 2 และหน่วยข้อมูลสมุนไพร

ทั้งนี้ คณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินตรวจสอบคุณภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ (CAR) ในรอบการประเมิน ปีการศึกษา 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. พัชราภรณ์ สุดชาฎา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมเข้ารับฟัง ณ ห้องประชุมไชยานุภาพ 6 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หลังจากการเยี่ยมชมและการประเมินครั้งนี้ คณะเภสัชศาสตร์จะนำข้อคิดเห็นและคำแนะนำที่ได้มาไปใช้ในการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ทางเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี และสังคมที่ยั่งยืนต่อไป

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..